Szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk

szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk

Cikk Alapvető kötelezettségek 1. Valamennyi Részes Állam kötelezi magát, hogy nem végez semmiféle fegyverkísérleti nukleáris robbantást, illetve semmiféle más nukleáris robbantást, és megtilt, illetve megelőz minden ilyen nukleáris robbantást a joghatósága vagy ellenőrzése alatt álló bármely területen. Továbbá valamennyi Részes Állam kötelezi magát, hogy tartózkodik mindenféle fegyverkísérleti nukleáris robbantás, illetve mindenféle más nukleáris robbantás előidézésétől, az arra való bátorítástól, illetve attól, hogy annak végrehajtásában bármilyen módon részt vegyen.

Dia feliratok:

Cikk A Szervezet A Általános rendelkezések 1. A Részes Államok ezúton létrehozzák Az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezetét a továbbiakban: Szervezethogy megvalósítsák a jelen Szerződés tárgyát és célját, biztosítsák rendelkezései végrehajtását, ideértve a végrehajtása betartásának a nemzetközi ellenőrzését, valamint hogy fórumot biztosítsanak hogyan lehet pénzt keresni otthonról konzultációra és együttműködésre a Részes Államok között.

Minden Részes Állam tagja a Szervezetnek. Részes Állam nem fosztható meg tagságától a Szervezetben. A Szervezet székhelye Bécs, az Osztrák Köztársaság lesz. A Szervezet szerveiként ezúton létrehozzák a következőket: a Részes Államok Konferenciáját, a Végrehajtó Tanácsot és a Technikai Titkárságot, amely magában foglalja a Nemzetközi Adatközpontot. Valamennyi Részes Állam a Szerződéssel összhangban együttműködik a Szervezettel annak feladatai végrehajtásában. A Részes Államok közvetlenül egymással, vagy a Stratégiák a bináris opciókról iq opció videó vagy egyéb más megfelelő nemzetközi lehetőségeken keresztül konzultálnak, ideértve az Egyesült Nemzetek Szervezete keretén belüli lehetőségeket, annak Alapokmányával összhangban, a jelen Szerződés tárgyával és céljával vagy rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban felmerülő bármely ügyben.

A Szervezet a jelen Szerződésben megjelölt ellenőrzési tevékenységeit a szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk beavatkozást igénylő módon, a Szerződésben foglalt célok időben történő és hatékony megvalósításának szem előtt tartásával végzi.

Kizárólag a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek végrehajtásához szükséges információkat és adatokat igényelheti. Megtesz minden óvintézkedést a polgári és katonai tevékenységekre és berendezésekre vonatkozó, a jelen Szerződés végrehajtása során tudomására jutó információk titkosságának szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk érdekében, és különösképpen tartja magát a jelen Szerződésben megállapított titokvédelmi rendelkezésekhez. Valamennyi Részes Állam titkosként kezeli, valamint különleges kezelését teszi lehetővé azon információknak és adatoknak, amelyeket a Szervezettől titkosan kap a jelen Szerződés végrehajtásával kapcsolatban.

Az ilyen információkat és adatokat kizárólagosan kezeli a jelen Szerződésben foglalt jogaihoz és kötelezettségeihez kapcsolódóan. A Szervezet, mint független testület, törekedni fog arra, hogy a lehetőségek szerint kiaknázza a meglévő szakértelmet és lehetőségeket, és maximalizálja költséghatékonyságát más nemzetközi szervezetekkel, mint például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, megvalósítandó együttműködési formákon keresztül.

Az ilyen együttműködési formák, kizárva közülük a csekély jelentőségű valamint szokásos kereskedelmi és kötelmi természetűeket, megállapodások útján kerülnek kidolgozásra, amelyek a Részes Államok Konferenciája elé kerülnek jóváhagyásra. A Szervezet tevékenységének költségeit évente folyósítják a Részes Államok az Egyesült Nemzetek tagdíjskálájával összhangban azzal a pontosítással, hogy figyelembe veszik az Egyesült Nemzetek és a Szervezet tagsága közötti különbségeket.

A Részes Államok pénzügyi hozzájárulása az Előkészítő Bizottsághoz megfelelő módon levonásra kerül a rendes költségvetéshez adott hozzájárulásukból. A Szervezet azon tagja, amely hátralékban van a Szervezet kiszabott tagdíjával nem rendelkezik szavazattal a Szervezetben, amennyiben hátraléka eléri vagy meghaladja a megelőző két teljes év hozzájárulásának összegét. A Részes Államok Konferenciája ugyanakkor engedélyezheti az ilyen tag számára a szavazást, ha megállapítást nyer, hogy a fizetés elmaradását a tag által nem befolyásolható körülmények okozták.

A polgári védelem és a vészhelyzetek szakértője A többi hallgató megfigyelő és szakértő. Előkészítő szakasz:   A hallgatók előzetesen környezetvédelmi kérdésekről készítenek plakátokat az eredményeket a játék végén összegzik. Mi történt a föld ökológiájával? Erdők égtek, eldugultak a folyók.

B A Részes Államok konferenciája Összetétel, eljárások és szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk Mindegyik Részes Államot egy fő képvisel a Konferencián, akit kísérhetnek helyettesek és tanácsadók.

A Konferencia alakuló ülésszakát a Letéteményes a jelen Szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül köteles összehívni. A Konferencia rendszeresen megtartott ülésszakokon ülésezik, amelyeket évente tartanak, amennyiben arról a Konferencia másképpen nem dönt. A Konferencia rendkívüli ülésszakát abban az esetben hívják össze, ha a a Konferencia eképpen határoz; b a Végrehajtó Tanács ezt kéri; vagy c bármely Részes Állam ezt kéri, és az ilyen irányú kérést a Részes Államok többsége támogatásban részesíti.

gmt bináris opciós stratégiák

A rendkívüli ülésszakot a Konferencia döntését, a Végrehajtó Tanács kérését vagy a szükséges támogatás elnyerését követő 30 napon belül hívják össze, amennyiben arról a döntésben vagy a kérésben cci stratégia bináris opciókhoz nem rendelkeztek.

A Konferencia, a VII. Szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk rendelkezéseivel összhangban, Módosító Konferencia formájában is összehívható. Cikk rendelkezéseivel összhangban, Felülvizsgálati Konferencia formájában is összehívható. Az ülésszakok megrendezésére a Szervezet székhelyén kerül sor, amennyiben arról a Konferencia másképpen nem dönt.

A Konferencia elfogadja az eljárási szabályait. Valamennyi ülésszak kezdetén megválasztja Elnökét és egyéb szükséges tisztségviselőit.

Ők az új Elnök és a további tisztségviselők következő ülésszakon történő megválasztásáig töltik be hivatalukat. A Részes Államok többsége szükséges a határozatképességhez. Mindegyik Részes Államnak egy szavazata van. A Konferencia ügyrendi kérdésben a jelenlévő tagok többségi szavazata alapján hoz döntést. Érdemi kérdésekben, amennyire ez lehetséges, konszenzus alapján kell dönteni.

Ki halt meg: katonaság, művészek, újságírók, Dr. Lisa

Amennyiben nem lehet konszenzust elérni egy adott ügyben sorra kerülő döntéskor, a Konferencia Elnöke 24 órára elnapolja a szavazást, és ezen idő alatt minden erőfeszítést megtesz a konszenzus elérése érdekében. Ha konszenzus elérésére a 24 órás határidő végéig nem mutatkozik lehetőség, a Konferencia a döntést a jelenlevő és szavazó tagok kétharmados szótöbbségével hozza meg, amennyiben arról a jelen Szerződés másképp nem rendelkezik.

Amennyiben felvetődik, hogy valamely kérdés érdemi-e vagy sem, akkor az a kérdés érdemiként kezelendő, kivéve, ha az érdemi ügyek eldöntéséhez megkívánt többség másképp határoz.

Hatáskörök és feladatok A Konferencia a Szervezet legfőbb szerve. Bármely olyan kérdéssel, esettel, üggyel foglalkozik, amely a jelen Szerződésben foglaltak hatálya alá esik, azokat is szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk, amelyek a jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban, a Végrehajtó Tanács és a Technikai Titkárság hatásköréhez és feladataihoz kapcsolódnak.

Ajánlásokat tehet és döntéseket hozhat bármely, a jelen Szerződés hatálya alá eső, valamely Részes Állam részéről felvetett, vagy a Végrehajtó Tanács által a tudomására hozott kérdésben, témában vagy ügyben.

opciós kereskedési titkok és stratégiák

A Konferencia felügyeli a jelen Szerződés végrehajtását és ellenőrzi a kötelezettségek betartását, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy elősegítse tárgyának és céljának elérését.

Felügyeli továbbá a Végrehajtó Tanács és a Technikai Titkárság tevékenységét, és iránymutatást adhat ki bármelyikük részére feladataik ellátásához. A Konferencia: a áttekinti és elfogadja a Végrehajtó Tanács által előterjesztett, a Szervezetnek a jelen Szerződés végrehajtására vonatkozó jelentését, valamint a Szervezet éves programját és költségvetését, illetve más jelentéseket is áttekint; b dönt a Részes Államok pénzügyi hozzájárulásának mértékéről, a 9.

Minden az autó tuningjáról

Szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk kapcsolatban a Konferencia utasíthatja a Főigazgatót egy Tudományos Tanácsadó Testületet létrehozására, amely segíti feladatai végrehajtásában, illetve a jelen Szerződésre vonatkozóan tudományos és technológiai szaktanácsokkal látja el a Szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk, a Végrehajtó Tanácsot vagy a Részes Államokat.

Ebben az esetben a Tudományos Tanácsadó Testület személyes minőségben eljáró független szakemberekből áll, és akiket a jelen Szerződés végrehajtásával összefüggő egy bizonyos tudományterületen elért szakértelmük és tapasztalatuk alapján neveznek ki, a Konferencia által elfogadott követelményekkel összhangban; g megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek betartását, valamint hogy kiküszöböljön és orvosoljon bármely olyan helyzetet, amely az V.

Cikkben foglaltakkal összhangban a jelen Szerződés rendelkezéseinek megsértését jelenti; h a nyitó ülésszakán áttekint és jóváhagy bármely olyan megállapodásra, megegyezésre, rendelkezésre, működési kézikönyvre, irányelvekre, valamint bármely más dokumentumra vonatkozó javaslatot, amelyet az Előkészítő Bizottság dolgozott ki és ajánlott; i áttekinti és jóváhagyja azokat a megállapodásokat vagy megegyezéseket, amelyeket a Technikai Titkárság tárgyalt a Részes Államokkal, egyéb Államokkal és nemzetközi szervezetekkel, és amelyeket a Végrehajtó Tanács köt meg a Szervezet nevében, a C A Végrehajtó Tanács Összetétel, eljárások és döntéshozatal A Végrehajtó Tanács 51 tagból áll.

Valamennyi Részes Államnak joga van arra, hogy a jelen Cikkben foglaltakkal összhangban a Végrehajtó Tanács tagja legyen. A jelen Szerződés 1. A Konferencia a Szerződés 1.

nfnt online keresési vélemények

Ez nem lesz tárgya a 7. Cikkben foglalt módosításoknak és változtatásoknak. A Végrehajtó Tanács tagjait a Konferencia választja meg. Az így jelölt Részes Állam lemondhat a helyéről. Ebben az esetben az ilyen Részes Állam lemondólevelet intéz a Főigazgatóhoz, és helyét az a Részes Állam tölti be, amelyik a jelen pont értelmében ábécé sorrendben a következő; valamint c a régiónként járó helyek közül a megmaradókat azon Részes Államok töltik be, amelyeket rotációval vagy választással jelöltek a régió összes Részes Állama közül.

A Végrehajtó Tanács valamennyi tagját egy fő képviseli, akiket kísérhetnek helyettesek és tanácsadók. A Végrehajtó Tanács valamennyi tagja a Konferencia azon ülésszakának végétől tölti be hivatalát, amelyen megválasztják, a Konferenciát követő második, évi rendes ülésszak végéig, kivéve, ha a Végrehajtó Tanács első megválasztásakor 26 tagot választanak meg, amelyek a Konferencia harmadik, évi rendes ülésszakának végéig töltik be hivatalukat, a A Végrehajtó Tanács kidolgozza a működési szabályzatát, és beterjeszti azt a Konferenciához jóváhagyás céljából.

Fogfehérítő szalag ár

A Végrehajtó Tanács az Elnökét tagjai közül választja. A Végrehajtó Tanács rendes szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk tart. A rendes ülésszakok között akkor ülésezik, ha az hatáskörének és feladatainak ellátásához szükséges. A Végrehajtó Tanács mindegyik tagjának egy szavazata van.

A Végrehajtó Tanács ügyrendi kérdésekben összes tagja többségi szavazatával hoz döntéseket. A Végrehajtó Tanács érdemi kérdésekben összes tagjának kétharmados többségével hoz döntéseket, amennyiben arról a jelen Szerződés másképpen nem rendelkezik.

Amennyiben felvetődik, hogy valamely kérdés érdemi-e vagy sem, akkor az a kérdés érdemiként kezelendő, kivéve ha az érdemi ügyek eldöntéséhez megkívánt többség másképp határoz. A Végrehajtó Tanács a Szervezet végrehajtó szerve. A Konferenciának tartozik felelősséggel. A jelen Szerződéssel összhangban ráruházott hatásköröket és feladatokat gyakorolja. Ennek során a Konferencia javaslatainak, döntéseinek és irányelveinek megfelelően jár el, és biztosítja ezek folyamatos és szakszerű végrehajtását.

A Végrehajtó Tanács: a elősegíti a jelen Szerződés hatékony végrehajtását, valamint biztosítja a kötelezettségek betartását; b felügyeli a Technikai Titkárság tevékenységét; c amennyiben szükséges, javaslatokat tesz a Konferenciának arra vonatkozóan, hogy tekintsen át további elképzeléseket a jelen Szerződés tárgya és célja elérésének elősegítésére; d együttműködik valamennyi Részes Állam Nemzeti Hatóságával; e áttekinti és a Konferencia elé terjeszti a Szervezet éves program- valamint költségvetés-tervezetét, a Szervezet jelentéstervezetét a jelen Szerződésben foglaltak végrehajtásáról, szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk saját tevékenységéről készült jelentést, valamint bármely olyan egyéb jelentést, amelyet szükségesnek tart, vagy amelyet a Konferencia tőle megkért; f előkészíti a Konferencia ülésszakát, ideértve a napirend tervezetének elkészítését; g internet g jövedelem VII.

Cikknek megfelelően megvizsgálja a Kiegészítő Jegyzőkönyvben vagy a mellékletekben teendő változtatásokra, adminisztratív szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk műszaki természetű ügyekre vonatkozó javaslatokat, és ajánlásokat tesz a Részes Államoknak az elfogadásukat illetően; h a Konferencia előzetes hozzájárulásával a Szervezet nevében megállapodásokat és megegyezéseket köt a Részes Államokkal, más Államokkal és nemzetközi szervezetekkel, és hozam az opciókon azok végrehajtását az i alpontban megjelölt megállapodások vagy Szerződések kivételével; i jóváhagyja és felülvizsgálja a Részes Államok és más Államok ellenőrzési tevékenységének végrehajtására vonatkozó megállapodások vagy megegyezések helyzetét; valamint j jóváhagyja, a Technikai Titkárság által javasolt új működési kézikönyveket, vagy a létező működési kézikönyvekben való változtatásokat.

A Végrehajtó Tanács kérheti a Konferencia rendkívüli ülésszakának összehívását. A Végrehajtó Tanács: a információcsere szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk elősegíti az együttműködést a Részes Államok között, valamint a Részes Államok és a Technikai Titkárság között a jelen Szerződés végrehajtásához kapcsolódóan; b a IV.

Cikkben foglaltakkal összhangban elősegíti a konzultációt és ügyek tisztázását a Részes Államok között; c a IV. Cikkben foglaltakkal összhangban átveszi, áttekinti és cselekszik a helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó kérelmek és jelentések ügyében. A Végrehajtó Tanács áttekint bármilyen, egy Részes Állam által felvetett problémát, ami a jelen Szerződés rendelkezéseinek esetleges be nem tartására, valamint a jelen Szerződésben lefektetett jogokkal való visszaélésre vonatkozik.

Ennek során a Végrehajtó Tanács konzultációt folytat az érintett Részes Államokkal, és amennyiben megfelelőnek tartja, felkéri az adott Részes Államot, hogy tegye meg a helyzet orvoslását szolgáló intézkedéseket egy megadott időn belül.

Amennyiben a Végrehajtó Tanács úgy találja, hogy további cselekvésre van szükség, abban az esetben egyebek mellett az alábbi intézkedésekből egyet vagy többet alkalmaz: a értesít minden Részes Államot az esetről vagy ügyről; b az esetet vagy ügyet a Konferencia tudomására hozza; c ajánlásokat tesz a Konferenciának vagy megfelelően intézkedik a helyzet orvoslása iránt, és az V.

Bejelentkezés

Cikkel összhangban biztosítja azok betartását. D A Technikai Titkárság A Technikai Titkárság végzi az ellenőrzést és más, a jelen Szerződésben ráruházott feladatokat, valamint azokat a feladatokat, amelyeket a jelen Szerződéssel összhangban a Konferencia vagy a Végrehajtó Tanács ráruház.

A Technikai Titkárság szervezetileg magában foglalja a Nemzetközi Adatközpontot. A jelen Szerződés végrehajtásának és a kötelezettségek betartásának ellenőrzésére vonatkozóan, a IV. A Végrehajtó Tanács előzetes jóváhagyásával és a IV. Cikkben és a Kiegészítő Jegyzőkönyvben foglaltakkal összhangban a Technikai Titkárság kidolgozza és gondozza a szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk kézikönyveket, elősegítve ezzel az ellenőrzési rendszer különböző elemeinek összehangolt működését.

Ezek a kézikönyvek nem képezik a jelen Szerződés vagy a Kiegészítő Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét, és azokban a Technikai Titkárság, a Végrehajtó Tanács előzetes jóváhagyásával, változtatásokat eszközölhet.

A Technikai Titkárság haladéktalanul értesíti a Részes Államokat a működési kézikönyvben tett bármely változást illetően. A Technikai Titkárság feladata az adminisztratív ügyek tekintetében a következőket foglalja magában: a a Szervezet program- és költségvetés-tervezetének elkészítése, és azok benyújtása a Végrehajtó Tanácshoz; b a jelen Szerződés végrehajtásáról készített jelentés-tervezetének, valamint egyéb más olyan jelentéseknek az elkészítése és benyújtása Végrehajtó Tanácshoz, amelyeket a Konferencia vagy a Végrehajtó Tanács kér; c a Konferencia, a Végrehajtó Tanács és más kisegítő szerveknek nyújtandó adminisztratív és műszaki támogatás; d a jelen Szerződésben foglaltak végrehajtására vonatkozó Közlemények kiadása és átvétele a Szervezet nevében; valamint e a Szervezet és más nemzetközi szervezet között létrejött megállapodással összefüggésben felmerülő bármely adminisztratív kötelezettség teljesítése.

A Részes Államok által a Szervezethez intézett kérelmek és az értesítések a Nemzeti Hatóságokon keresztül kerülnek továbbításra a Főigazgatóhoz. A kérelmeket és az értesítéseket a Szerződés egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni.

A Főigazgató válaszában a továbbított kérelem vagy értesítés nyelvét használja. A Technikai Titkárság azon kötelezettsége vonatkozásában, ami alapján elkészíti és benyújtja a Végrehajtó Tanácshoz a program- és költségvetés-tervezetet, a Nemzetközi Megfigyelő Rendszer részeként létrehozott valamennyi létesítményt illetően a Technikai Titkárság határozza meg és vezeti az összes költségre vonatkozó áttekinthető könyvelést.

A Szervezet valamennyi egyéb tevékenységének program- és költségvetés-tervezete is hasonló módon kezelendő. A Technikai Titkárság haladéktalanul tájékoztatja a Végrehajtó Tanácsot bármely olyan, a feladatai teljesítése során felmerült problémáról, amely tevékenysége során jutott tudomására, és amit nem tudott az érintett Részes Államokkal való konzultációk révén megoldani.

A Technikai Titkárság vezetője és egyben legfőbb szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk tisztviselője a Főigazgató, rajta kívül a Titkárság szükség szerinti tudományos, műszaki és egyéb munkatársakból áll. A Főigazgatót, a Végrehajtó Tanács ajánlása alapján, a Konferencia nevezi ki négyéves időszakra, ami egy alkalommal megújítható.

Az első Főigazgatót, az Előkészítő Bizottság ajánlása alapján, a Konferencia választja alakuló ülésszakán. A Főigazgató a Konferenciának és a Végrehajtó Tanácsnak tartozik felelősséggel az alkalmazotti állomány kinevezéséért, valamint a Technikai Titkárság szervezeti és működési rendjét illetően.

A legmagasabb szintű szakmai hozzáértés, tapasztalat, teljesítmény és feddhetetlenség bír elsőrendű jelentőséggel az állomány alkalmazása és szolgálatuk feltételeinek meghatározása során. Kizárólag a Részes Államok állampolgárai tölthetnek be Főigazgatói, felügyelői tisztségeket, vagy lehetnek tagjai a tisztviselői, valamint az irodai állománynak. Megfelelő figyelmet kell fordítani arra, hogy az állományt a lehető legszélesebb földrajzi alapon válogassák össze.

A kiválasztást az az alapelv vezérelje, hogy a Technikai Titkárság a feladatai megfelelő végrehajtásához szükséges legkisebb állománnyal rendelkezzék.

A Főigazgató a Végrehajtó Tanáccsal folytatott konzultációt követően létrehozhat ideiglenes, tudományos szakértőkből álló munkacsoportokat abból a célból, hogy egy bizonyos ügyre vonatkozóan ajánlásokat tegyenek. A Főigazgató, a felügyelők, a helyettes felügyelők, valamint az állomány tagjai kötelezettségeik teljesítése során nem kérhetnek és nem fogadhatnak utasítást egyetlen Kormánytól, vagy bármely, a Szervezeten kívüli külső forrástól sem.

Tartózkodni fognak bármely olyan cselekménytől, amely kedvezőtlen fényt vethet beosztásukra, mint kizárólag a Szervezetnek felelős nemzetközi tisztviselőkre. Az ellenőrző csoport tevékenységéért a Főigazgató vállal felelősséget. Valamennyi Részes Állam méltányolja a Főigazgató, a felügyelők, pénzkereseti lehetőségek helyettes felügyelők, valamint az állomány tagjai kötelezettségeinek kizárólagosan nemzetközi jellegét, és nem törekszik arra, hogy befolyásolja őket kötelezettségeik végrehajtása során.

E Kedvezmények és mentességek A Szervezet egy Részes Állam területén és annak joghatósága vagy ellenőrzése alatt álló bármely egyéb helyen olyan szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk bír, valamint olyan kedvezményeket és mentességeket élvez, amelyek feladatai ellátásához szükségesek.

A Részes Államok képviselői, a helyetteseik és tanácsadóik, a Végrehajtó Tanács megválasztott tagjainak képviselői, ezek helyettesei és tanácsadói, a Főigazgató, a felügyelők, a felügyelők helyettesei és a Szervezet állományának tagjai olyan kedvezményeket és mentességeket élveznek, amelyek a Szervezethez kapcsolódó feladataik önálló ellátásához szükségesek.

A jelen Cikkben hivatkozott jogképesség, kedvezmények és mentességek a Szervezet és a Részes Államok között megkötött megállapodásokban kerülnek meghatározásra, illetőleg egy olyan megállapodásban, melyet a Szervezet és azon állam között kötnek, ahol a Szervezet székhelye van. Az ilyen megállapodásokat a Az Cikk Nemzeti végrehajtási intézkedések 1. Valamennyi Részes Állam alkotmányos eljárásával összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek végrehajtása érdekében.

Így különösen megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy: a megtiltsa természetes és jogi személyek számára bármely olyan tevékenység folytatását bárhol a területén vagy bármely más, a nemzetközi jog által elismerten a joghatósága alá tartozó területen, szokásos kereskedési yuzhno sakhalinsk a jelen Szerződés tilt a Részes Államok számára; b megtiltsa természetes és jogi személyeknek bármely ilyen tevékenység folytatását az ellenőrzése alatt álló bármely területen; c a nemzetközi joggal összhangban megtiltsa állampolgárainak bárhol, bármiféle ilyen tevékenység folytatását.

A sakhalin ökológiai problémái. A Szahalini terület szövetségi környezeti információja

Mindegyik Részes Állam együttműködik a többi Részes Állammal és megfelelő formában jogi segítséget nyújt az 1. Valamennyi Részes Állam tájékoztatja a Szervezetet a jelen Cikkben foglaltakra vonatkozó intézkedések megtételéről. Valamennyi Részes Állam Nemzeti Hatóságot nevez ki, vagy állít fel annak érdekében, hogy végrehajtsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit, és erről a Szerződés hatálybalépésekor tájékoztatja a Szervezetet.

A Nemzeti Hatóság nemzeti központként működik, amelyik kapcsolatot tart fenn a Szervezettel és a többi Részes Állammal. Cikk Ellenőrzés A Általános rendelkezések 1.

cikkek