Matematikai statisztika a kereskedelemben, Kereskedelmi statisztika ll. · Zafir Mihály · Könyv · Moly

SZIE E-learning Portál

A hosszabbítási eljárásban kirendelt szakértő: Weiser Attila Ajánlott felhasználási terület: Szakma- csoport száma Ágazati besorolás Szakképesí- tés azonosító száma Szakképe- sítés meg- nevezése Modul száma Modul matematikai statisztika a kereskedelemben Tantárgy, témakör megnevezése Keres- kedelem 54 01 kereskedő Az áruforgalom tervezé- se, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése Keres- kedelem 54 01 logisztikai ügyintéző Az áruforgalom tervezé- se, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése Terjedelme: 17,16 A5 ív Tömeg: g e-mail: info mkkonyvkiado.

A gazdasági számítások statisztikai alapjai 9 1. Az eladási forgalom ele mzé s e é s t e rve zé s e 34 2. A készletek elemzése és tervezése 88 3.

A beszerzés elemzése és tervezése 98 4. Árstatisztika 5.

matematikai statisztika a kereskedelemben

Lebonyolítja az áruforgalmat: árut szerez be, készletezi azt, majd értékesíti, miközben a leghatékonyabb gazdálkodásra törekszik. A kereskedelmi folyamatok legjellemzőbb sajátossága a komplexitás.

Az egymásra ható munkafolyamatok, munkaműveletek csak akkor működnek zavartalanul, ha célkitűzése- ket fogalmaz meg a vállalkozás és annak megvalósulását folyamatosan ellenőrzi.

Ebben a tervező és elemző munkában segítik a kereskedőt a statisztikai ismeretei. A gazdasági számítások felhasználják a statisztika módszertanát, lehetővé téve, hogy a vállalkozások megismerjék a gazdálkodás belső összefüggéseit, megtalálják tevékeny- ségük leghatékonyabb formáját.

A vállalkozónak értenie kell az üzleti terv belső összefüggéseit, ismernie kell az eszközök és az élőmunka hatékonyságának különböző mutatóit, el kell tudnia igazodni a gazdasági szakirodalomban, elemezni kell a piaci folyamatokat, a versenytársak várható lépéseit. A jelen jegyzet a kereskedelemben leggyakrabban alkalmazott gazdasági számítások- hoz nyújt segítséget. Megismerkedünk a statisztikatudomány alapfogalmaival, a gaz- dasági mutatók összehasonlításával, a különböző átlagok számításával, az indexszámí- tással, és betekintünk a statisztikai mérlegek világába is.

Ugyanakkor a jegyzet nem a klasszikus értelemben vett statisztikai tankönyv. A szerző megpróbálta a statisztikában tanult mutatókat a vállalkozásokban leggyakrabban alkalmazott elemzésekhez kapcsol- ni, követve a kereskedelmi tevékenység logikáját. A tankönyv a kereskedelmi szakoktatás bármilyen szintjén és szakmájában oktatható az eladótól a kereskedő szakmán át a menedzser szakmáig.

Forgathatják azonban, és hasznos ismereteket szerezhetnek a vállalkozások elemzésével és tervezésével matematikai statisztika a kereskedelemben zó gyakorló kereskedelmi vállalkozók is. Ma már sokat segít a statisztikai munkában is a számítástechnika.

MK-6064-X Gazdasági számítások a kereskedelemben

A számítástechnikai ismeretek alkalmazási lehetőségeinek bemutatása nem ennek a jegyzetnek a feladata. Atananyag elmélyítését segíti a Kereskedelmi számítások példatára hangerő-változás az opciókban meg- oldása, amelynek szerkezete igazodik a jelen Gazdasági számítások a kereskedelemben tankönyv szerkezetéhez. A gazdasági számítások az általános statisztika módszereire építve a kereskedelmi szer- vezetek tevékenységének számszerű megfigyelése alapján a kereskedelemben érvénye- sülő folyamatok, összefüggések, törvényszerűségek vizsgálatával foglalkoznak.

matematikai statisztika a kereskedelemben

Ma a kereskedelmi tevékenység Magyarországon egyéni vállalkozás vagy valamilyen társas vállalkozás formájában működik, nagyon eltérő nagyságrendek között. A vállal- kozások tulajdonosai eredményükkel vagy eredménytelenségükkel jószerint csak önma- gukkal szemben számolnak el. Ilyen körülmények között felvetődik a kérdés: szükség van-e a vállalkozások tevé- kenységének számszerű adatokkal történő vizsgálatára?

matematikai statisztika a kereskedelemben

Meghatározó-e a statisztikai vizsgálatok szempontjából az üzleti vállalkozás formája? Eltérőek-e a módszerek?

Matematikai statisztika

Adódnak további kérdések is: minek alapján minősítsük a kereskedelmi egységek nagyságrendjét? Az üzlet alapterülete alapján? Az alkalmazott létszám szerint? A bolt- ban található készletérték szerint? Vagy a lebonyolított forgalom alapján? Általában elmondható, hogy a kereskedelmi tevékenység számszerű vizsgálata min- den vállalkozási formában és minden nagyságrendben annak komplexitása miatt fontos. A nagyságrend megkülönböztetésére leggyakrabban az eladási forgalom a meghatározó.

Ugyanis a nagyobb forgalom lebonyolítása általában nagyobb alapterületet, magasabb létszámot, nagyobb készletértéket igényel. Lehet-e ezeket az összefüggéseket számszerűsíteni, és ha igen hogyan?

SZIE E-learning Portál

Lehet-e az egymásra ható tevékenységek számszerűen kimutatott adataiból olyan következtetése- ket levonni, amelyek hosszabb távon segítik a kereskedelmi tevékenység zavartalan le- bonyolítását? Dolgozhatnak-e ma eredményesen a vállalkozások számszerűen kitűzött tervek nélkül?

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására vállalkozik a statisztikai módszerek meg- ismertetésével a Gazdasági számítások a kereskedelemben című könyv. A mindennapi életben a statisztikáról sokféle értelemben beszélünk. Statisztikán értjük: n a jelenségek megfigyelése révén nyert adattömeget, n azt a gyakorlati tevékenységet, amelynek eredményeként ezekhez az adatokhoz hoz- zájutunk, n azokat a módszereket, amelyek segítségével a statisztikai munka végbemegy, n azt a tudományt, amely magában foglalja a statisztika elméletét, módszertanát.

matematikai statisztika a kereskedelemben

A statisztika a gazdasági számításokat a belkereskedelmi statisztika módszereivel vizsgálja. A belkereskedelmi statisztika a statisztika egyik szakága, amely az általános statisztikai módszereket saját területére alkalmazza; a belkereskedelemben érvényesülő folyamatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket vizsgálja.

Kereskedelmi statisztika ll. · Zafir Mihály · Könyv · Moly

Statisztikai megfigyelés, adatgyűjtés A statisztikai megfigyelés célja a kitűzött feladat megvalósításához szükséges adatok be- gyűjtése. Vannak információk, amelyek már a statisztikai munka megkezdésekor rendel- kezésre állnak, másokat be kell gyűjteni.

matematikai statisztika a kereskedelemben

Ennek fő módszere a kérdőíves vagy a szóbeli megkérdezés. Az adatfelvétel lehet n teljes körű, a vizsgált egység minden egyedére kiterjedő, n részleges, a sokaság meghatározott egyedeire kiterjedő, úgynevezett reprezentatív felvétel.

Survey statisztika és adatanalitika szak

A statisztikai adatok feldolgozása Tanulmányainkban a feldolgozás többféle módszerével fogunk megismerkedni, mint például csoportosítás, statisztikai sorok, táblák, különféle számítási lehetőségek stb. Az adatok elemzése Az adatok elemzése során a statisztika különféle mutatókat számít, például fejlődést tár fel, végül a jelenségre vonatkozó leglényegesebb jellemzőket megismerve következte- tések von le. A gazdas ági s zámítás ok s tatis ztikai al apj ai 1 4.

Az adatok közlése A vizsgálat befejeztével a statisztikusnak le kell írni a vizsgálat eredményeit. A cél az, hogy a tájékoztató érthető, világos, áttekinthető legyen, és választ adjon a vizsgálat cél- jára.

Ezért n az összegyűjtött adatoknak pontosnak, megbízhatónak kell lenni, n az összehasonlítandó adatok tartalma pontosan azonos legyen például egy adott idő- szak adatát csak azonos időszak adatával lehet egybevetni, éves adatot éves adattaln a jelenségeket teljességükben, kölcsönös összefüggésükben kell tanulmányozni az értékesítés elemzésekor az arra ható valamennyi tényezőt vizsgálni kell.

Mondanivalóját tömör és áttekinthető formában kell kifejeznie.

Lukács Ottó: Matematikai statisztika (Műszaki Könyvkiadó, ) - sideut.hu

A begyűjtött matematikai statisztika a kereskedelemben dek adattömeget rendszerezni kell és össze kell foglalni azt. A statisztikának gyorsnak kell lennie.

A statisztikai vizsgálat gyorsaságát a vizsgálat célja határozza meg az információ ekkor ad lehetőséget az esetleges beavatkozásra.

matematikai statisztika a kereskedelemben

Statisztikai adatszolgáltatók: n vállalkozások, n intézmények, matematikai statisztika a kereskedelemben magányszemélyek. Statisztikai adatfelhasználók: n Központi Statisztikai Hivatal KSHn vállalkozások, intézmények, kutatóintézetek stb. A Központi Statisztikai Hivatal állami statisztikai feladatokat ellátó országos hatás- körű szerv. Ezeket a konkrét tartalommal rendelkező számokat ada- toknak nevezzük. A statisztikai adatok között abszolút számokat matematikai statisztika a kereskedelemben származtatott származék számokat különböztetünk meg.

Abszolút szám a statisztikai sokaság tagjait jelzi például a vál- lalkozás létszáma 17 fő, a nők száma 8 fő.

A lakossági fogyasztás és megtakarítás vizsgálata ökonometriai módszerrel

Általánosnak tekinthetjük, hogy a statisztikai adatgyűjtés eredményeképpen kapott statisztikai adatok a valódi értékektől kisebb-nagyobb mértékben eltérnek. Ezért a szá- mításuknál, közlésüknél elegendő megfelelően kerekített számokra szorítkozni, és ezer vagy millió Ft-ban kifejezni azokat. A kerekítés matematikai szabálya szerint 5-től felfelé kerekítünk. Példa Egy vállalkozás forgalma 4    Ft. Nagyságrendileg ez kifejezhető a követke- zőképpen: n ezer forintban kifejezve, száz forintra kerekítve: 4  ,7 ezer Ft, n ezer forintban kifejezve, ezer forintra kerekítve: 4 ezer Ft, n millió forintban, százezer forintra kerekítve: ,1 millió Ft, n millió forintban, millió forintra kerekítve: millió Ft.

Az eladás i f orgal om el emzés e és tervezés e Egy zrt. EgyABC-áruház értékesítési forgalmának Fibonacci soros kereskedési robot a következő grafikon szemlélteti: Egy áruház eladási forgalmának alakulása milló Ft-ban 0 Számítsa ki a bázis- és láncviszonyszámokat!

Az adatokat írja be az alábbi táblázatba! Elemezze szövegesen a mutatókat! Számítsa ki az áruház egész éves forgalmát!

Szerkesszen táblázatot az adatokból! Ennek alapján a viszonyszámokat kiszámíthatjuk egymásból, az abszolút számok ismerete nélkül. A bázisviszonyszámok számításakor az idősor minden egyes adatát ugyanazzal a számmal, a bázissal osztottuk. Ha egy számsor minden egyes tagját ugyanazzal a szám- mal osztjuk vagy szorozzuk, a kapott új számsor adatai között ugyanazok az arányok, mint az eredeti számsorban. Bázisviszonyszámokból láncviszonyszámokat ugyanúgy számo- lunk, mint az abszolút adatokból: a bázisviszonyszámokat rendre elosztjuk a közvetlenül megelőző időszak bázisviszonyszámával.

Az árubeszerzési igényt a forgalom és a készletek alakulása határozza meg.

A mesterképzési szak megnevezése: survey statisztika és adatanalitika Survey Statistics and Data Analysis 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint: mester- magister, master; rövidítve: MSc- fokozat - szakképzettség: okleveles survey statisztika és adatanalitikai szakértő - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Survey Statistician and Data Analyst 3.

A vállal- kozások azonban nem mindig tudják szándékaiknak megfelelően beszerezni az árukat. Az árubeszerzési szükséglet és a tényleges beszerzések eltérései visszahatnak a vállalati készlet és forgalom alakulására.

A beszerzések vizsgálata csak ritkán terjed ki az időbeli változások felmérésére. Leg- gyakrabban a következőket célszerű vizsgálni: n a beszerzés tervteljesítése globálisan, esetleg cikkcsoportonként vagy cikkenként, n a beszerzési elképzelések teljesülése szállítók szerint, n a beszerzés ütemességének vizsgálata. A vizsgálat statisztikai módszere a már megismert tervteljesítési és a megoszlási vi- szonyszám. Egy ruházati kisáruház néhány kiemelt cikkének beszerzési adatai millió Ft-ban: A beszerzés elemzése és tervezése 4.

Itt vagyunk!

A ha- risnya és a bőrdíszmű beszerzése közel a tervek szerint alakult. Ilyen jelentős eltérések esetében célszerű további vizsgálatokat végezni. Az eltérések lehetnek részben szándékosak, részben a vállalkozástól függetlenek.

Могу заверить тебя, - сказала Серанис с необычным для ее речей проблеском шутливости, - что здесь никто и в мыслях не имеет рискнуть одним из своих драгоценных животных. Поскольку это исключительный случай, я организую транспорт, в котором ты будешь чувствовать себя по-домашнему. Твоим проводником будет Хилвар. Но, конечно, ты можешь отправиться куда пожелаешь.

Ha például a terve- zett és a tényleges forgalom eltér, akkor ennek ellensúlyozására a vállalkozás beszerzé- seit csökkenthette, illetve növelhette. De az áruház vezetője terven felül is vásárolhatott a jelzett árukból, ha az számára előnnyel járt például olcsóbban tudott beszerezni, vá- lasztékot tudott bővíteni, kedvező vásárlási feltételeket ért el.

A beszerzés elemzésekor tehát a beszerzésre ténylegesen hatást gyakorolt tényezők összegyűjtése és értékelése a legfontosabb.

cikkek